Logo

eB2B Procurement Platform Biznes, Korzyści, Kontakty, Zysk

Information clause 

Obowiązek informacyjny dla: BIURO RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH
KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 i 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L. z 2016 r. Nr 119, str. 1, z późn. zm.), dalej jako RODO, informujemy, że:

- administratorem Państwa danych osobowych jest Rzecznik Praw Obywatelskich, z siedzibą przy Al. Solidarności 77, 00-090 Warszawa, dalej jako RPO;

- nadzór nad prawidłowym przetwarzaniem danych osobowych sprawuje Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować się: listownie na adres Biura RPO lub elektronicznie pod adresem: inspektorochronydanych@brpo.gov.pl ;

- przetwarzaniu podlegają następujące dane:
‒ kontaktowe oraz inne niezbędne do udziału w postępowaniu oraz podpisania i realizacji umowy;
‒ zawarte w dokumentach potwierdzających uprawnienia lub doświadczenie;

- dane pozyskane mogą zostać bezpośrednio od Wykonawcy, jak i ze źródeł publicznie dostępnych, tj. KRS, CEiDG, itp.;

- dane osobowe przekazane przez Wykonawcę przetwarzane będą w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie zgody wyrażonej poprzez akt uczestnictwa w postępowaniu oraz:

− art. 6 ust. 1 lit. c RODO, gdyż jest to niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na RPO, wynikającego min. z przepisów:
- ustawy Pzp oraz aktów wykonawczych;
- ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach;
a w przypadku podpisania umowy, lub zlecenia wykonania zamówienia, również na podstawie ordynacji podatkowej oraz przepisów rachunkowo – księgowych oraz:

− art. 6 ust. 1 lit. b RODO, gdyż jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy, na żądanie osoby, której dane dotyczą, lub/oraz jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą;
− art. 6 ust. 1 lit. f RODO, ze względu na uzasadnione interesy RPO, w szczególności w celu ustalenia obrony oraz dochodzenia roszczeń;

- odbiorcami Państwa danych osobowych będą:
− osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o przepisy ustawy Pzp lub ustawy o dostępie do informacji publicznej;
− w ograniczonym zakresie podmioty oraz osoby, z którymi współpracuje Biuro RPO, wyłącznie jednak i w oparciu o stosowne umowy i na podstawie ustalonych zasad. Odbiorców tych obowiązuje klauzula zachowania poufności pozyskanych informacji, w tym danych osobowych;
− oraz o ile znajdzie zastosowanie, inne podmioty uprawione na podstawie przepisów prawa;

- dane osobowe pozyskane w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego przetwarzane będą przez okres 5 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia;
- obowiązek podania przez Państwa danych osobowych bezpośrednio Państwa dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp. W przypadku postępowań o udzielenie zamówienia wyłączonych spod stosowania przepisów ustawy Pzp, podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich brak uniemożliwi udział w postępowaniu;
- posiadają Państwo:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania lub uzupełnienia Pani/Pana danych osobowych *;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

- w odniesieniu do Państwa danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania, tj. automatycznego przypisywania lub przewidywania zachowań, preferencji czy postaw;
- w związku z jawnością postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Państwa dane mogą być przekazywane do państw spoza EOG z zastrzeżeniem, że zapewnią one odpowiedni stopień ich ochrony.

* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
​** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej, lub państwa członkowskiego.